Διακοπη Υποβολης Αιτησεων για το Σχεδιο «Εξοικονομω – Αναβαθμιζω στις Κατοικιες» 2η Προκηρυξη


Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για το Σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» , το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοίνωσε ότι από τις 16/4/18 που έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων μέχρι σήμερα, έχουν παραληφθεί αιτήσεις, που καλύπτουν πέραν του 80% του διαθέσιμου προϋπολογισμού της 2ης φάσης του Σχεδίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το ΥΕΕΒΤ, μέχρι και την Παρασκευή 8/6/2018.

Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν συστημένα μέχρι τις 8 Ιουωίου2018, θα καταχωρηθούν στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου, με βάση την ημερομηνία και ώρα αποστολής τους και οι αιτητές θα λάβουν επιστολή με την οποία θα τους γνωστοποιείται ο αριθμός της αίτησης τους. Υπογραμμίζεται ότι αιτήσεις που θα φέρουν ημερομηνία αποστολής μεταγενέστερη της 8ης Ιουνίου 2018, δεν θα καταχωρούνται στο Μητρώο και θα επιστρέφονται.

Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που το διαθέσιμο κονδύλι υπερκαλυφθεί πριν τις 8/6/2018 που είναι η καταληκτική ημερομηνία, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έγκαιρα, δηλαδή πριν τις 8/6/2018, αλλά μετά την εξάντληση του κονδυλιού, θα ενταχθούν στις επιλαχούσες αιτήσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά μέσω της επιστολής παραλαβής της αίτησης τους. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα εξεταστούν μόνο εάν προκύψουν πρόσθετοι πόροι από τυχόν εξοικονομήσεις.