Σχεδιο «Εξοικονομω – Αναβαθμιζω στις Κατοικιες» 2018


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοίνωσε τη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες».

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών – Οικοδομικές Εργασίες – Αγορά Εξοπλισμού), με εξαίρεση αιτήσεις που υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές οι οποίοι μπορούν τύχουν χορηγίας μέχρι 75% των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται ανέλθει μέχρι και €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι €20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία. 

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τον Οδηγό του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy

Σημειώνεται ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 16 Απριλίου 2018 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχετε στα 8 εκ. αυρώ, της δεύτερης πρόσκλησης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Τα έντυπα υποβολής αιτήσεων μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα:

  • 22867190
  • 22867202
  • 22867180
  • 22867148 
  • 22867100